Materi KONIKA XVII Jogja

8 Agustus 2017
Plenary Symposia

Parallel Symposia

9 Agustus 2017
Breakfast Meeting

Parallel Symposia

10 Agustus 2017
Breakfast Meeting

Parallel Symposia

11 Agustus 2017
Breakfast Meeting

Plenary Session

Plenary Symposia

Parallel Symposia